Parafia pw. Chrystusa Króla

w Kołczygłowach

Zasady Liturgicznej Służby Ołtarza

Parafii pw. Chrystusa Króla w Kołczygłowach

I. Ogólne zasady

 1. Do Liturgicznej Służby Ołtarza powinny należeć osoby, które przyjęły sakrament I Komunii Świętej.
 2. Ministrant przychodzi najpóźniej 20 minut przed Mszą świętą, aby przygotować się do niej od strony organizacyjnej i duchowej.
 3. Ministrant pamięta, że zakrystia (zarówno główna jak i część przeznaczona dla ministrantów) stanowi część kościoła. Ministrant zachowuje się zatem w sposób godny, nie biegając, ani nie krzycząc.
 4. Msza dla ministranta jest „święta”. W czasie Eucharystii nie rozmawia, nie rozprasza innych. Uczestniczy w niej w sposób pobożny i zaangażowany. W niedzielę i uroczystości pamięta o odświętnym stroju.  Nawet latem ministrant nie powinien przychodzić w krótkich spodenkach!
 5. Każdy ministrant przychodzący na 10 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa, nie powinien być dopuszczony do służby. Nie przychodzimy na ostatni moment, aby nie stawać się sprawcą bałaganu i zamieszania.
 6. Obowiązkiem jest wpisanie się na listę obecności ministrantów. Nie wpisanie się na listę jest równoznaczne z rezygnacją z punktów.
 7. Ministrant traktuje służbę przy Ołtarzu, nie jako przymus lecz jako przywilej. Stara się z niej sumiennie wywiązywać.
 8. Ministrant stosuje się do poleceń księdza, pani kościelnej, ministrantów wyższych stopniem lub stażem.
 9. Funkcje liturgiczne wyznacza ceremoniarz lub najstarszy ministrant.

II. Służba ministrancka

 1. Ministranci podzieleni są na dwie grupy: ministranci do 3 klasy gimnazjum oraz ministranci szkół ponadgimnazjalnych i starsi. Ci drudzy tzw. „nieobjęci grafikiem” otrzymują większą ilość punktów, ze względu na mniejszą ilość czasu wolnego (dojazdy do szkół)
 2. Każdy ministrant ma dwa dyżury w tygodniu: jeden w dzień powszedni (do poniedziałku do piątku) oraz drugi w niedzielę. Ministrantów nieobjętych grafikiem nie obowiązuje dyżur w dzień powszedni.
 3. Ministrant za każdą służbę ministrancką otrzymuje określoną liczbę punktów.
 

Obecność

Obowiązkowa Msza Święta (dyżur)

(+3pkt./+5pkt.*)

Dodatkowa Msza Święta

(+2pkt./+3pkt.*)

WAŻNA uroczystość

obowiązkowa dla wszystkich ministrantów

(+5pkt.)

(-5pkt.) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej

Gorzkie Żale

(+3pkt.)

Droga Krzyżowa

(+2pkt.)

Roraty

(+3pkt.)

Ślub, Pogrzeb

(+3pkt.)

Procesja

(+1pkt.)

Zbiórka

(+5pkt.)

*- ministranci nieobjęci grafikiem

4. Podstawowym dokumentem ilustrującym pracę ministranta jest punktacja, która wywieszana jest raz na miesiąc lub rzadziej (ale nie dłużej niż raz na 3 miesiące) w zakrystii.

5. Każdy ministrant zobowiązany jest do uczestniczenia w zbiórkach ogólnych. Zbiórki odbywają się przeważnie raz na miesiąc w uzgodnionym z ks. proboszczem terminie. Informacja o zbiórce znajduje się zawsze w zakrystii oraz na stronie parafii w zakładce ministranci.

6. Ministrant ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności na zbiórce dowolną drogą (meilową, telefoniczną, ustną). Ministrant usprawiedliwiony nie otrzymuje żadnych punktów za zbiórkę. Ministrant ma maksymalnie tydzień na usprawiedliwienie swojej nieobecności.  ZNIESIONY

7. Jeżeli ministrant nie uczestniczy w wyznaczonym przez siebie dyżurze, można zmienić mu dzień dyżuru bez podania przyczyny.

8. Ministrant obowiązany jest przestrzegać DODATKOWYCH grafików np. na czas rekolekcji czy misji świętych. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej mogą być nałożone ujemne punkty.

9. Jeżeli ministrant nie był obecny na swoim dyżurze jest zobowiązany posługiwać w innym dniu na mszy świętej.

III. Stroje ministranckie i wygląd ministranta

 1. Strojem własnym ministranta jest komża i kołnierzyk.
 2. Strojem własnym lektora jest alba przepasana cingulum.
 3. Strojem własnym ceremoniarza jest alba przepasana czerwonym cingulum i krzyż.
 4. Komże są własnością kościoła. Po ewentualnej rezygnacji  ze służby ministranckiej należy zwrócić wszystkie elementy stroju ministranckiego.
 5. O czystość komży dba ministrant i jego rodzice. Za niechlujny wygląd (pomięta i brudna komża) ministrant może w danym dniu być niedopuszczonym do służby.
 6. Po nabożeństwie, ministrant zabiera swoją komżę do domu. Może zostawić ją w zakrystii ministrantów, ale powinien dbać o jej wygląd.
 7. W niedzielę i uroczystości każdy ministrant zobowiązany jest do tego, aby przyjść odświętnie ubranym. Nigdy nie wolno przychodzić na służbę w stroju dresowym, sportowym.
 8. Ministrant nie nosi: kolczyków, klipsów. Nie farbuje włosów, nie nakłada pasemek na włosy. Nie przebija nosa i innych widocznych części ciała. Ministrant powinien zadbać o swój wygląd zewnętrzny (odpowiednia fryzura, czyste paznokcie i ręce, pełne obuwie).

IV. Kary i nagrody: 

 1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje np. jednorazowe odjęcie maks. 5 punktów!
 2. Ministrant może zostać ukarany za:
       - rozmowy w czasie mszy święte,
       - nieodpowiednie zachowanie w kościele jak i na terenie kościoła,
       - wszystkie zachowania będące poniżej „normy”,
 3. Ministrant może uzyskać dodatkowe punkty uczestnicząc w zbiórkach oraz w nabożeństwach dodatkowych.

 

V. Kolędy

 1. Każdy ministrant uczestniczy przynajmniej w jednej kolędzie (wyjątkiem są ministranci ze stażem krótszym niż 6 miesięcy).
 2. Kolędy są z góry wyznaczone, nie ma możliwości negocjacji.
 3. W przypadku wyjazdu w czasie okresu kolędowego ministrant jest obowiązany poinformować osobę odpowiedzialną za rozpiskę kolęd przed planowaniem kolęd.
 4. W przypadku niespodziewanej choroby lub następstwa innej niespodziewanej okoliczność ministrant powinien we własnym zakresie znaleźć osobę, która zamieni się z nim kolędami.
 5. Oprócz liczby punktów na liczbę kolęd ma wpływ: zachowanie ministranta, dyspozycyjność, staż, uczestnictwo w nabożeństwach dodatkowych i zbiórkach.
 6. Kolędy rozliczane w 80% pod względem uzyskanych punktów. W przypadku gdy liczba kolędy wynosi np. 2,5 pod uwagę bierze się dodatkowe czynniki i tak np. jeżeli ministrant jest dyspozycyjny i przykładny idzie na kolędę 3 razy natomiast gdy źle wypełnia swoje obowiązki idzie na kolędę 2 razy.

1.03.2014r.

 

Tekst w kolorze czerwonym wchodzi w życie z dniem 1.01.2015r (są to niewielkie poprawki i udoskonalenia)